Donate

Hebrew page

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר.
א.
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.
הם אמרו שלושה דברים:
הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיג לתורה.

ב.
שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה.
הוא היה אומר:
על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.

ג.
אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק.
הוא היה אומר:
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם.

ד.
יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם.
יוסי בן יועזר איש צרדה אומר:
יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דריהם.

ה.
יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר:
יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האשה.
באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים: כל המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנם.

ו.
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם.
יהושע בן פרחיה אומר:
עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות.